Hệ thống cổng thanh toán GSM

Bài toán đặt ra:

Khách hàng mong muốn xây dựng 1 cổng thanh toán trung gian, cho phép các đại lý có thể kết nối đến cổng thông qua web services hoặc api, từ đó kết nối đến các dịch vụ cần thanh toán online. Khi người dùng dịch vụ tiến hành thanh toán thẻ điện thoại, thông tin thẻ sẽ được gửi về cổng thanh toán, sau đó gửi đến các thiết bị GSM để tiến hành kiểm tra và thanh toán, sau đó kết quả sẽ được trả ngược lại cho phía khách hàng. Các đại lý có thể tiến hành theo dõi thông tin thanh toán realtime.

Công nghệ sử dụng:

PHP, python, bootstrap, Laravel, MySQL, jQuery, web services, restfull API